Risicomanagement

Risico's in kaart brengen en beheersen en inzicht verkrijgen in kansen.
Projective Group adviseert en assisteert bij risk beheer voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Een risicostrategie creëren en kansen signaleren

Als pensioenfonds of verzekeraar word je geacht te voldoen aan wet- en regelgeving, en wil je bovenal een integere en beheerste bedrijfsvoering realiseren. Risicomanagement is in toenemende mate een speerpunt van toezichthouders, waarbij risico gebaseerd denken (risk based) een vereiste management skill is geworden. Dit maakt risicomanagement een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van pensioenfondsen en verzekeraars. 

De inrichting van het risicomanagement aan de hand van de risicomanagementcylcus, het ‘Three Lines Model’, en het actief uitvoeren van risicomanagement dragen bij aan het realiseren van een integere en beheerste bedrijfsvoering.

 We nemen de FIRM Focus categorieën van DNB daarbij als basis om op te sturen, monitoren en rapporteren. Om alle risico’s binnen de organisatie daadwerkelijk te beheren, geven we invulling aan de beheersing van de Firm Focus categorieën. Door te anticiperen op mogelijke risico’s, kunnen effectieve beheersmaatregelen worden genomen om de risico’s te vermijden, verminderen, voorkomen, mitigeren of accepteren.

Wat we doen

Naast dat risicomanagement risico’s in kaart brengt, geeft het inzicht in kansen. Projective Group helpt daarom niet alleen bij het creëren van een risicostrategie en -houding, maar ook in kansen signaleren en benutten. Zo helpen we onder andere met:

Risicomanagementbeleid

Het risicomanagementbeleid omschrijft de kaders en uitgangspunten voor de inrichting en uitvoering van het risicomanagement. De koppeling met de strategie van de organisatie en het bepalen van de risicohouding vormen belangrijke hoekstenen voor integraal risicomanagement.

Inrichting risicomanagement en governance

Op basis van het risicomanagementbeleid wordt het risicomanagement processen (her)ingericht. Bij de inrichting van de governance wordt de positionering van sleutelfunctiehouders en diens werkzaamheden afgestemd en bepaald.

Risicoanalyse

In een risicoanalyse of risk self assessment wordt samen met stakeholders risico’s geformuleerd, de bruto risicoscore vastgesteld, beheersmaatregelen gedefinieerd en de netto risicoscore vastgesteld. De uitkomst hiervan wordt opgenomen in een risicodashboard of -log. Deze wordt periodiek bijgewerkt. 

Assessment (IB)

DNB stuurt regelmatig vragenlijsten en assessments uit. Deze compleet en correct invullen en uitvoeren en de daarbij gevraagde dossiervorming aanleveren vraagt om specialistische kennis en neemt veel tijd in beslag. Dat geldt ook voor de opvolging van de uitkomst van het assessment en bevindingen van DNB.

Risicorapportages

Tijdens de uitvoering van risicomanagement worden reportages zoals de ISAE ontvangen en beoordeeld. Voor de sturing van het risicomanagement kunnen rapportages worden opgesteld zoals de Financiële Risicorapportage en de Niet Financiële Risicorapportage. 

Risicomanagement functies

Bij de uitvoer van risicomanagement zijn drie organisatielijnen betrokken. De eerste is primair verantwoordelijk voor de uitvoer. De tweede monitort de uitgevoerde werkzaamheden en adviseert de eerste lijn. De derde is onafhankelijk en beoordeelt de door de eerste en tweede lijn uitgevoerde werkzaamheden. Projective Group kan op interimbasis al deze rollen vervullen en ondersteunen bij de inrichting van en samenwerking tussen deze drie lijnen.